Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁN 4. TÝDNE

18. 9. 2020

PLÁN 4. TÝDNE

Pomalu končíme opakování, procvičování a dopilování učiva 2. třídy.
Stále přetrvávají potíže s dodržováním pravidel, sebekázní a pozorností. Proto se některým žákům nedaří zvládnout školní práci a zůstává jim nedokončená. sad
Připomínám měsíční DÚ - denně nahlas číst. (zatím bohužel žádné výrazné zlepšení)
Zvolna začínáme i s novým učivem, tak si nezapomínejte ověřit, zda ho vaše dítě chápe a rozumí mu.

 

PRACOVNÍ PLÁN

ČESKÝ JAZYK
Abeceda a abecední řazení slov, nauka o slově - počet hlásek a slabik ve slově, dělení slov na slabiky, hranice slov ve větě, dělení hlásek - samohlásky a souhlásky, počet slov ve větě, druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací  a přací, znalost a umět napsat všechny typy písma - pozor na výšku, "hloubku", sklon a kvalitu psaní písmen, čtení s porozuměním - obsah, otázky, shrnutí, orientace v textu, práce se záložkou, psaní i/y po tvrdé a měkké souhlásce, nově - spodoba slov např. dřevěný plot -  zdůvodnění vidím 2 ploty, malý plůtek, hodně plotů
pozorné čtení, tvořivé čtení, psaní písmen, slov i vět, přepis vlastních jmen např. Brandýs nad Labem, pes Alík....apod.
Týdenní úkol - popis školy – budeme jej vypracovávat ve škole podle pokynů v učebnici.
!!! Může se stát, že bude někdo potřebovat práci dokončit doma. Termín odevzdání je pondělí 21. 9.
PS str. 11 - 13
písanka str. 4 - 5

 

ANGLIČTINA
A1 - Opakování a fixování již známé slovní zásoby, reakce na pokyny, poslech krátkých příběhů a písní, 
 čísla 1 – 10 – čísla umíme vyjmenovat, přečíst a zvládnout anglicky napsat - malý test ve čt, užíváme otázky WHAT´S THIS? A WHO´S THIS?, zvládneme odpovědět, v pá test č. 1  (učivo z probrané lekce)
U str. 6 - 7
PS str. 5 - 6

MATEMATIKA
Opakujeme - numerace do 100 - početní operace, písemné sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel, dopočítávání do daného počtu např. 65 dopočítej do 100, fixujeme násobilkové řady - pamětná znalost, slovní úlohy - bedlivě přečíst zadání i otázku, nakreslit si, vypočítat a odpovědět přesně celou větou na otázku, cvičíme umístění čísla v desítce např. 62 = 7. desítka, 40 = 4. desítka, písemné sčítání a odčítání
geometrie - rýsujeme v rovině - přímka, polopřímka, úsečka, průsečík, vrchol, rovinné útvary ve čtvercové síti - obvod a obsah, poznáváme a popisujeme prostorová tělesa, krokování, násobilkové čtverce, slovní úlohy
OPAKUJEME A PROCVIČUJEME NÁSOBILKU 0 - 5 + 10 A INTENZIVNĚ SE ZAMĚŘÍME NA NÁSOBILKU 6
PS str. 10 -11
mPS Rozcvičky str. 8 - 9
PS Geometrie PŘINÉST DO ŠKOLY

Rýsujeme na papíry - potřebujeme pravítko (Někomu stále půjčujeme?!)

PRVOUKA
Opakování učiva 2. třídy,  bezpečná cesta do školy, pravidla silničního provozu - dopravní značky, semafor, nebezpečía riziková místa, mezilidské vztahy a jejich chování, školní řád a třídní pravidla, zdvořilost, ohleduplnost
téma Domov = místo, kde žijeme, cesta do školy, pravidla silničního provozu, orientace v místní krajině - práce s buzolou a mapou
U str. 8 - 11
PS str. 8 - 11


Dokud to půjde, budeme chodit na TV ven. 

V úterý nebo ve středu navečer plánuji krátkou zkoušku spojení přes TEAMS.
Den a  čass upřesním.
Doufám, že nás technika nezradí?!
Kdo jste si ještě nevytvořili žákovský účet a nepotvrdili spojení, udělejte to. Děkuji.